تام سایر

تام سایر

"She'd never noticed...
ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۱ 
Adventures of Tom Sawyer"She'd never noticed if it hadn't been for Sid. Confound it! sometimes she sews it with white, and sometimes she sews it with black. I wish to geeminy she'd stick to one or t'other--I can't keep the run of 'em. But I bet you I'll lam Sid for that. I'll learn him!"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"او هرگز متوجه می خواهم اگر برای Sid. واژگونه آن نبوده است! گاهی
sews او آن را با سفید و گاهی اوقات او آن را با رنگ سیاه sews. در اینجا میل دارم
geeminy او می خواهم به یک یا دومی چوب -- من نمی توانم اجرا از 'دریافت نگه داشتن نیست. اما
من شرط شما برای من Sid است که لام. من به او آموختن "