"Why, I did sew it w...

The Adventures of Tom Sawyer"Why, I did sew it with white! Tom!"

But Tom did not wait for the rest. As he went out at the door he said:

گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"چرا ، من آن را دوختن با رنگ سفید! تام!"

اما آیا تام برای بقیه نشوید. همانطور که وی در خارج در رفت و درب گفت :

/ 0 نظر / 7 بازدید