"There! I might 'a' ...

"There! I might 'a' thought of that closet. What you been doing in there?"

"Nothing."

"Nothing! Look at your hands. And look at your mouth. What IS that truck?"

گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"وجود ندارد! من ممکن است' فکر 'از پنهانی است که آنچه شما انجام شده است در
؟ "وجود دارد

"هیچ چیز".

"هیچ چیز! نگاهی به دستان خود و نگاه خود را در دهان ، چه این است که
کامیون؟ "

/ 0 نظر / 6 بازدید