"'Tisn't any of your...

The Adventures of Tom Sawyer (1876)"What's your name?"

"'Tisn't any of your business, maybe."

"Well I 'low I'll MAKE it my business."

گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"نام شما چیست؟"

"' Tisn't هر یک از کسب و کار شما ، شاید ".

"خب من' من آن را کم خواهید کسب و کار من ایجاد کند ".
/ 0 نظر / 4 بازدید